موضوع جالب است بدانید

 بزرگترین اسکلت کشف شده انسان

بزرگترین اسکلت کشف شده انسان که چند سال پیش مدتی رسانه ها و مردم را سرگرم داشت  به تازگی غیر عمدی بودن پخش ان اشکار شده است.

این عکس که توسط یک هنرمند کانادایی در راستای یک مسابقه در همین زمینه به صورت دیجیتالی درست شده بود باعث پخش  اخبار جعلی پیدا شدن انسان قبل تاریخ در هند و  افریقا شد.

این عکس هنوز هم توسط بعضی افراد صحت ان پیگیری می شود و نشنال جگرافیک هنوز هم ایمیل هایی در این رابطه در  یافت می کند.

از بیوتکنولوژی